Home
Domov Kronika Projetky 2% Z DANE O nás Kontakt

MC VČIELKA
ZŠ Rozkvet 2047
017 01 Pov. Bystrica
vcielka_logo.gif, 2,8kB
tel: 0949 391 530
Kde nás nájdete...

najdete-nas-na-facebooku150.png, 4,2kB


Mesto Považská Bystrica poskytlo MC Včielka finančnú dotáciu.

Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým darcom 2% dane.
Peniaze budú použité na nájomné.

Projekty - Postihnuté deti


Projekt Integrácia postihnutých detí a ich matiek medzi zdravé deti a ich matky v rannom veku prostredníctvom materského centra

Cieľom projektu je, aby sa vzájomný kontakt detí zdravých a postihnutých stal bežným a samozrejmým, bez rozpačitých a odmietavých reakcií detí zdravých, chceme aj Vám ponúknuť vybavenie materského centra, ponúknuť Vám vzdelávacie a relaxačné aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť pri starostlivosti a výchove postihnutých detí, umožniť Vám a Vašim deťom spoločenské kontakty, ktoré pretrvajú aj po ukončení projektu.

Trvanie projektu: september 2005 - jún 2006.

Rodičom a najmä matkám postihnutých detí chceme ponúknuť možnosť vyjsť z izolácie, do ktorej sa pri starostlivosti o handicapované deti dostávate, umožniť Vám zapájať sa do aktivít v materskom centre, do vzdelávacích programov, ponúknuť Vám možnosť konzultovať svoje problémy s odborníkmi spolupracujúcimi s mat. centrom, s inými matkami, oddýchnuť si, sprostredkovať vám nové informácie z oblasti starostlivosti o postihnuté deti. Náš projekt by Vám mal ukázať možnosti, ktoré pre Vás napriek starostlivosti o postihnuté deti existujú, získať pre Vás aj čas na seba a pomôcť vám nájsť sebauplatnenie a ponúknuť šancu zúčastňovať sa na ďalšom vzdelávaní.
Dúfame, že po absolvovaní a ukončení tohto projektu budete naďalej pokračovať v návštevách mat. centra, zapájať sa do jeho aktivít, využívať nadobudnuté skúsenosti a vedomosti aj na riešenie problematických situácií v svojom dennom živote a popri starostlivosti o svoje handicapované deti.
Konečným cieľom projektu je prispieť k širšej spoločenskej akceptácii ľudí so zdravotným či mentálnym postihnutím, poukázať na náročnú úlohu rodičov pri starostlivosti a výchove postihnutých detí a odstrániť izolovanie sa " zdravých" a "postihnutých" ľudí.

Projekt je určený zdravým aj handicapovaným deťom vo veku od 1-8 rokov a ich rodičom, hlavne matkám. V rámci projektu budú zrealizované prednášky zamerané na starostlivosť o postihnuté deti, psychologicko-motivačné prednášky pre matky, kurz masáží a cvičení pre mamičky s deťmi, cvičenia pre matky i deti a hipoterapia.

Rozpis aktivít v rámci projektu:

Bezplatný vstup do MC

Materské centrum funguje ako centrum pre rodičov, najmä matky na materskej dovolenke a ich deti. Disponuje veľkou herňou s guličkovým bazénom, šmýkačkou, molitanovou stavebnicou a rôznymi zaujímavými hračkami pre deti, na rozvíjanie pohybových, tvorivých a mentálnych schopností. Mat. centrum je momentálne otvorené 4x do týždňa, 2 dni po 4 hodiny doobeda a 2 dni celý deň od 9,00-18,00. Okrem nepravidelných činností ako sú rôzne prednášky a školenia pre ženy (rodičov), zábavných podujatí pre deti ako je karneval, Mikulášske popoludnie, Deň detí, divadielka pre deti ponúkame aj pravidelnú činnosť pre deti. Každý pondelok sa koná kurz angličtiny hrou pre deti s rodičmi, každý utorok v spolupráci s materskou škôlkou Lánska chodia mamičky s deťmi do bazénika v MŠ, kde sa hravou formou zoznamujú s vodou a plávaním, každú stredu sa organizuje tvorivá dielňa, kde pod vedením opatrovateľky mat. centra sa učia vyrábať rôzne drobnosti, maľujú, modelujú, vystrihujú a každú poslednú stredu v mesiaci je tvorivá dielňa vyhradená pre mamičky. Pravidelne vo štvrtok je pol hodinové spoločné cvičenie mamičiek s deťmi pri detskej hudbe a riekankách -pod vedením opatrovateľky mat. centra. Deti sa spoločnými hrami učia navzájom spolupracovať, prispôsobovať, riešia svoje prvé vzájomné konflikty, pozorujú sa a učia sa od seba navzájom. Sú to pre ne nové podnety, s ktorými sa v domácom prostredí nestretnú. Súčasná prítomnosť rodiča (matky) im dáva istotu pri nadväzovaní sociálnych kontaktov.

Prebieha dobudovanie herne ďalšími rehabilitačnými pomôckami, aby sa mohli aktivity pre deti rozšíriť o cielené cvičenia na rozvoj motorických schopností. Počas celého projektu, ktorý je otvorený, budú môcť prísť nové deti a ich rodičia a zapojiť sa do všetkých aktivít, nebude sa teda pracovať s uzavretou skupinou postihnutých detí.

Špeciálna prednáška

Počas trvania projektu sa uskutoční minimálne 10 prednášok (z oblasti psychológie, z oblasti zdravej výživy, z oblasti gynekológie a prednáška s inštruktážou o poskytnutí prvej pomoci).
Psychologické prednášky:
Prvá úvodná prednáška bude zameraná na integračný proces postihnutých detí medzi zdravé, na možné problémy a situácie, ktoré pri tomto procese môžu vzniknúť medzi deťmi, ale aj medzi matkami, na možnosti riešenia takýchto konfliktov a na význam celého projektu.
Ďalšie témy prednášok:

  • Možnosti rozvoja motorických a mentálnych schopností postihnutých detí "Čo všetko môže dokázať moje dieťa"
  • Relaxačné cvičenie s postihnutým dieťaťom, práca so svalovým napätím
  • Rodina s postihnutým dieťaťom, posilňovanie vzťahov
  • Motivačný tréning pre matky, zameraný na sebauvedomenie a zlepšenie zvládania záťaže
Všetky prednášky sú zamerané na posilnenie vzťahu postihnutých detí a ich rodičov, ako môžu rodičia pomáhať sa rozvíjať dieťaťu aj napriek jeho postihnutiu, ako utužovať psychické "rodinné zdravie", aby starostlivosť o takéto dieťa nenarúšala vzájomné vzťahy v rodine, nedeformovala výchovný prístup k postihnutému dieťaťu.
Prednášky z oblasti zdravej výživy budú spojené aj s ochutnávkami, majú pomôcť zmenám v stravovacích návykoch, ponúknuť recepty pre deti, ktoré musia zo zdravotných dôvodov dodržiavať rôzne obmedzujúce diéty, rozšíriť znalosti matiek o tom, ako nahrádzať deťom v jedálničku potravinu, ktorú nesmú užívať tak , aby to čo najmenej pocítili a nemuseli "závidieť" svojim zdravým vrstovníkom, či súrodencom.
Prednáška s inštruktážou o poskytnutí prvej pomoci deťom je veľmi dôležitá ako pre rodičov zdravých detí, tak i postihnutých. U detí existuje vždy veľké riziko vzniku úrazu, či už z hyperaktivity, nepozornosti, zvedavosti a vedieť základy prvej pomoci - nielen teoreticky, ale mať možnosť si ich aj prakticky pod odborným vedením vyskúšať je veľmi dôležitá. Včasný a správny zákrok môže dieťa zachrániť. Je to užitočná zručnosť na celý život a je až zarážajúce, ako málo rodičia o tomto vedia.
Prednáška z gynekológie by bola venovaná ženám a zameraná najmä na prevenciu rakoviny. Časovo vyťažené matky prevenciu mnohokrát podceňujú a aj pre ich deti je dôležité mať mamu zdravú.

V prípade záujmu vieme zorganizovať aj prednášky na ďalšie témy.

Kurz masáží detí

Kurz bude viesť oprávnená masérka so špeciálnym certifikátom pre masáže detí. Za použitia aromaterapie sa mamičky budú učiť masírovať svoje deti, za účelom zlepšenia ich psychického a fyz. stavu. Kurz predpokladá cca 10 intenzívnych kurzových hodín - 2 dni. Po jeho absolvovaní budú matky schopné samy prevádzať jednoduché účelové masáže svojich detí doma - uvoľnenie napätia detí, skludňujúce masáže, masáže na posilnenie častí tela, aktivizujúce masáže a pod. Masáže detí sú vhodné pre zdravé aj postihnuté deti, vzájomným fyzickým kontaktom matiek a detí sa posilňuje ich vzájomné citové puto, umožňuje priamy nežný fyz. kontakt aj matkám detí, ktoré sa inak fyz. kontaktu bránia. Cielené masáže s použitím aromaterapie prevádzané pravidelne od ranného detstva dokázateľne zlepšujú fyz. a psychický stav detí. Aby mamičky mohli svojim deťom pomáhať pravidelnými masážami dostanú po absolvovaní kurzu knihu Masáže detí s podrobnými návodmi a vysvetleniami.

Pracovná terapia pre mamičky s deťmi

V rámci pracovnej terapie sa mamičky pod vedením členky MC môžu zapojiť do výroby darčekových predmetov, pri ich výrobe sa mamičky zbavujú stresu, napätia, prácou s farbami a príjemnými, detstvo navodzujúcimi materiálmi tak zároveň relaxujú. Rovnako budú pripravené jednoduché tvorivé dielne pre deti, kde si prácou s prírodnými a detskými materiálmi budú zlepšovať motorické schopnosti. Deti dostávajú nové hmatové podnety, s pomocou opatrovateliek sa učia jednoduché činnosti, vytvorené dielka si môžu zobrať so sebou a použiť ich napr. na obdarovanie najbližších. Všetky aktivity budú podľa záujmu, špecifických potrieb a v závislosti na sociabilite detí uskutočňované spoločne - deti s mamičkami, či rodičmi. Spoločne vyrábané dielka utužujú vzťahy detí a rodičov a zároveň poskytujú inšpiráciu pre voľné chvíle doma.

Cvičenie pre mamičky

Pre mamičky bude pripravené cvičenie pri hudbe zamerané na problematické fyz. oblasti mamičiek postihnutých detí - časté nosenie, dvíhanie, jednostranné úkony s deťmi a pod. spôsobujú problémy najmä s chrbticou, kĺbmi a bolesti hlavy. Cvičenie bude viesť cvičiteľka. Deti budú môcť byť v opatrovaní, podľa potreby v blízkosti cvičiacej mamy resp. budú sa môcť do cvičenia zapojiť. Zlepšenie fyz. stavu matiek - odstránenie bolestí hlavy, chrbtice poskytujú viac priestoru pre láskyplnú starostlivosť o deti.

Tanečná terapia pre deti alebo mamičky

Počas trvania projektu sa uskutočnia minimálne 2 takéto formy relaxácie. Terapiu bude viesť cvičiteľka s certifikátom na prevádzanie tanečnej terapie. Pri tanečnej terapii sa uvoľňujú zablokované pocity a úzkosti, cielenými pohybovými aktivitami sa stimulujú energetické zdroje tela. Pri tanečnej terapii s deťmi sa využíva kombinácia hudby a pohybu na rozvíjanie pohybových schopností detí, motorickej a priestorovej koordinácie formou hry. Cieľom je nielen fyzické uvoľnenie, ale aj psychické( zbavenie sa prebytočnej energie u detí, podvedomého strachu a úzkostí). Terapia je zameraná nie na odstraňovanie zjavných psychických a fyzických ťažkostí detí a matiek, ale najmä podvedomých.

Hipoterapia

Špeciálny autobusový výlet na konskú farmu Kocúrany, kde rodičia s deťmi pod odborným dohľadom psychológa a ošetrovateľky koní absolvujú hipoterapiu. Nádherné prostredie spolu s možnosťou maznať sa s koníkmi, kŕmiť majú nielen psychoterapeutický účinok, ale zároveň umožnia rodinám absolvovať spoločný výlet na utuženie celej rodiny a podporu relaxácie rodičov-matiek. Súčasťou výletu bude aj prehliadka blízkej ZOO - v závislosti na postihnutí detí a schopnosti absolvovať túto prehliadku.
Predbežný program výletu:

  • príchod do Zoo-Bojnice - 2 hod. prehliadka
  • odchod na neďalekú farmu Kocúrany
  • občerstvenie formou pikniku- v prírode
  • hipoterapia - cca 2-3 hodiny
  • súbežne súťaže pre deti a rodiny v prírode, neformálna poradňa psychológa a pediatra (rodičom bude v prípade záujmu k dispozícii psychológ a pediater na zodpovedanie ich otázok)
  • návrat do Pov.Bystrice

Akcie uskutočnené v rámci projektu
Projekt podporila spoločnosť T-Mobile Slovensko a.s. prostredníctvom Hodiny deťom a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vďaka čomu boli všetky spomínané aktivity pre rodiny s postihnutými deťmi bezplatné.

Domov| Pripravujeme| Poradne| Kronika| Projekty| 2% z dane| O nás| Kontakt
© 2004-2022 MC VČIELKA   mcvcielka@mcvcielka.sk