Home
Domov Kronika Projetky 2% Z DANE O nás Kontakt

MC VČIELKA
ZŠ Rozkvet 2047
017 01 Pov. Bystrica
vcielka_logo.gif, 2,8kB
tel: 0949 391 530
Kde nás nájdete...

najdete-nas-na-facebooku150.png, 4,2kB


Mesto Považská Bystrica poskytlo MC Včielka finančnú dotáciu.

Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým darcom 2% dane.
Peniaze budú použité na nájomné.

Projekty - Pôrodnica

Projekt "Humanizácia a modernizácia pôrodnice
v NsP Považská Bystrica"

Zámer projektu:
- rekonštrukcia soc. zariadení na pôr. oddelení
- farebné vymaľovanie oddelenia
- rekonštrukcia časti pre 1.dobu pôrodnú
- vybudovanie 2 nadštandardných izieb na pôrodn. oddelení
- zakúpenie polohovateľného pôrod. stola
- rekonštrukcia izieb pre rooming
- zakúpenie mobilného CTG, resp. CTG pre dvojčatá
- rozšírenie ponuky profylaktických kurzov pre rodičov
- zavedenie poradne dojčenia
- získanie titulu BFHI( Nemocnica priateľská k deťom - podľa podmienok UNICEF)

Význam projektu:
- modernizácia
- alternatívne pôrody a aplikácia najnovších poznatkov pôrodníctva
- vytvorenie podmienok pre ekon. efektívnosť oddelenia
- rozšírenie poskytovaných služieb
- zapojenie podnikateľského sektora a občanov na realizácii projektu
- zvýšenie altruistického povedomia v meste

Fázy projektu:
1.fáza :hľadania partnerov - sponzorov na projekte
- oslovovanie firiem - potenc.darcov pre projekt
- prieskum vypísaných grantov
- vypracovanie podrobných projektov pre získanie podpory z týchto fondov
2.fáza : medializácia projektu a zapojenie lokálnych médií do kampane na podporu projektu
- zapojenie občanov do projektu
- verejná zbierka, zakúpenie konkr.produktu-výťažok sa venuje nemocnici
3.fáza :koordinácia a rozdelenie prác medzi hlavných partnerov
4.fáza :realizácia prác v rámci projektu

Partneri:
NsP, Mesto Považská Bystrica, Materské centrum Včielka

Trvanie projektu:
zahájenie 1.9.2004,
predpokladané ukončenie projektu 31.12.2006

Projekt je postavený na myšlienke spojenia silného podnikateľského sektora (dodávka prác a materiálu), neziskového sektora (koordinácia, medializácia, písanie projektu, žiadanie o granty, organizovanie verej. zbierky, zaškolenie personálu pôrodnice, zavedenie poradne dojčenia, organizácia kurzov), mediálneho sektora (propagácia projektu a mediálna podpora), verejného sektora (spolupodieľanie sa mesta na rekonštr.prácach) a občanov (verejná zbierka, spolupatričnosť, ochota pomáhať v rámci čistiacich prác, darcovstvo) v rámci mesta Pov.Bystrica.

Podpora ziskového sektora neziskovému je základným predpokladom pre zdravý rozvoj mesta. Mesto, v ktorom žijeme, pracujeme, v ktorom sme sa prípadne aj narodili , privádzame tu na svet našich potomkov si musíme budovať v prvom rade sami, každý podľa svojich možností a schopností. Našim cieľom je začať práve v tej časti, kde sa všetko začína - na pôrodnici. Aby ženy chodili do pôrodnice s očakávaním krásnych zážitkov, s vedomím, že bude o ne a ich novonarodené deti dobre postarané, že majú možnosť okrem štandartnej starostlivosti vybrať si aj starostlivosť doplnkovú. Každá rodina je priamo alebo nepriamo spojená s týmto oddelením - rodia sa nám tu deti, vnúčatá, chodia sem naše manželky, družky, dcéry, nevesty.

Je to dlhodobá investícia nielen do vybavenosti oddelenia, do nemocnice, ale aj do ľudí žijúcich v meste, ktorí takouto vzájomnou spoluprácou zameranou na pozitívne zmeny v meste pochopia, že každý môže k zmenám prispieť, budú si spoločne vytvorené dielo vážiť, budú naň hrdí a v budúcnosti budú k ďalším projektom pre svoje mesto pristupovať aktívne.

Add. Rekonštrukcia soc. zariadení

Momentálny stav sociálnych zariadení na pôrodníckom oddelení je nevyhovujúci ako z hľadiska hygienického, tak i estetického. Zariadenia, ktoré sú v prvých dňoch po pôrode najvyužívanejším zariadením pre ženy sa nerekonštruovali už niekoľko desaťročí a nespĺňajú ani základné štandardy, aké by napĺňať mali.
Realizátor: sponzor

Add. Farebné vymaľovanie oddelenie

Význam farebnosti miestností, kde ľudia pracujú, oddychujú alebo sa liečia je podložený mnohými výskumami a potreba zmeny sterilného bielo-šedého ladenia nemocničných priestorov vyplýva aj z požiadaviek samotných pacientov- v našom prípade rodičiek. Dotazníkové výskumy realizované partnerskými materskými centrami dokazujú, že absolútna väčšina rodičiek by uvítala farebnosť minimálne miestnosti pre I. dobu pôrodnú( čakanie na otvorenie pôrodných ciest- najťažšia fáza pôrodu) a miestností, kde sú po pôrode hospitalizované. Zemité príjemné, upokojujúce farby vplývajú na duševnú pohodu žien a lepšie zotavovanie sa po pôrode.
Realizátor: sponzor

Add. Rekonštrukcia časti pre I. dobu pôrodnú

Prvá doba pôrodná je najdôležitejšou fázou pôrodu pre ženu. Moderné trendy zdôrazňujú množstvo spôsobov , ako si túto fázu môžu ženy uľahčiť, aby pôrod mohol prebehnúť čo najprirodzenejšie, bez potreby medikamentózneho urýchľovania, aby budúca mamička mohla čo najlepšie spolupracovať s pôrodníkmi.
Samozrejmosťou je prítomnosť manžela alebo iného rodinného príslušníka, možnosť rôznych polôh pri zvládaní bolesti-fitlopta, ripstola, sprcha-resp.vaňa, masáže, aromaterapia, muzikoterapia. Tým, že žena má možnosti na tíšenie bolestí a partnera, ktorý jej pomáha( ideálne vyškoleného v profylaktickom kurze) ubúda práca aj pôrodnému personálu a celková atmosféra pôrodu je uvolnenejšia.
Realizátor : sponzor

Add. Vybudovanie 2 nadštandardných izieb

Stále viac budúcich rodičov si praje mať počas pôrodu vytvorené nadštandardné podmienky na trávenie prvých chvíľ so svojím novonarodeným dieťatkom. Sú ochotní kvôli tejto vymoženosti cestovať desiatky kilometrov tam, kde im to bude umožnené. Ponuka aj takýchto izieb zakladá ekonomickú efektívnosť, keďže za takéto služby si rodička pripláca. V nadštandardnej izbe je rodička spolu s dieťatkom, má k dispozícii vlastné soc.zariadenie, kedykoľvek a na akúkoľvek dobu ju môžu navštevovať rodinní príslušníci, izba je vybavená nadštandardným zariadením.
Realizátor : Mesto Pov.Bystrica

Add. Zakúpenie polohovateľného pôrodného stola a zmodernizovanie vyšetrovne

Nové trendy a výskumy pôrodníctva preferujú pôrod v sede a nie v ľahu. Súčasný stav pôrodnej sály je však stále zameraný práve na túto fyziologicky najnevhodnejšiu polohu pri pôrode a aj to zastaralými pôrodnými stolmi Alternatívou je nový polohovateľný pôrodný stôl, ktorý umožňuje nastaviť polohu pôrodu čo najoptimálnejšie pre jednotlivú rodičku. Vzhľadom na zastaralé vybavenie určené na priebežné a úvodné vyšetrenia rodičky nemocnica zároveň s novým kreslom zmodernizuje vyšetrovacie a operačné príslušenstvo.
Realizátor: Materské centrum Včielka, NsP

Add. Rekonštrukcia izieb pre rooming

Podmienkou na získanie titulu BFHI je systém roomingu na pôrodníckom oddelení, t.j. matka je po pôrode spolu so svojim dieťatkom. Tento spôsob napomáha vytváraniu väzieb medzi matkou a dieťatkom, lepšiemu dojčeniu, odbremeňuje personál. Systém roomingu však musí spĺňať určité kritériá, aby bol z hľadiska potrieb matky i dieťatka flexibilný. Základom sú uspôsobené izby, ktorých stav na pôrodníckom oddelení nie je vyhovujúci (netesné okná, staré vybavenie...).
Realizátor: sponzor

Add. Zakúpenie mobilného CTG, resp.CTG pre dvojčatá

Prístrojom CTG sa merajú srdcové odozvy dieťatka v tele matky počas pôrodu. Minimalizujú pravdepodobnosť udusenia dieťatka resp. odumretie pri príliš dlhých pôrodoch, príp. signalizujú pôrodné komplikácie. Takéto prístroje sú iba dva a aj to také, pri ktorých musí byť matka v nepohyblivej polohe na lôžku, čo je pri kontrakciách veľmi nepríjemné. Stúpajúci počet rodiacich sa dvojčiat na oddelení v PX zakladá aj potrebu zakúpenia takéhoto prístroja pre dvojičky, čiže oba plody sa monitorujú naraz jedným prístrojom. Doteraz , keď sa použijú oba prístroje, nie je možné monitorovať už žiadnu ďalšiu rodičku.
Realizátor: sponzor

Add. Rozšírenie ponuky profylaktických kurzov

Význam profylaktickej prípravy budúcich rodičiek je nesporný. Poučená žena, resp. partner oveľa lepšie zvládajú záťažový stav pri pôrode, dobre spolupracujú s pôrodníckym personálom a predchádzajú tak mnohým nepríjemným stavom pri a po pôrode. ( úzkosť až panika, zápaly,...) Pôrodnícke oddelenie ponúka takéto kurzy, avšak len v dopoludňajších hodinách v rámci rehabilitačného strediska a pre obmedzený počet žien, takže sa tieto kurzy zatiaľ ani masívnejšie nepropagujú.. Pracujúce matky by uvítali takéto kurzy aj v poobedňajších hodinách, prípadne viac kurzov, aby mohol byť uspokojený čo najväčší počet záujemkýň, príp. ch partnerov.
Realizátor: Materské centrum Včielka, NsP

Add. Zavedenie poradne dojčenia

Dôsledné a asertívne poučenie žien o dojčení je základom úspešného a bezproblémového dojčenia. Personálne kapacity pôrodníckeho oddelenia však môžu potrebu poradenstva v tejto oblasti uspokojiť iba v najzákladnejšej miere a prax ukazuje, že najúčinnejšia pomoc je tu medzi matkami samotnými. Preto je potrebné vyškoliť nielen personál v nemocnici, aby poskytoval matkám jednotný podporný postup pri dojčení, ale zaviesť minimálne telefonické poradenstvo vyškolenej poradkyne dojčenia pre dojčiace matky.
Realizátor: Materské centrum Včielka, NsP

Add. Získanie titulu BFHI

Toto prestížne ocenenie od UNICEF je signálom nielen pre verejnosť, ale i ďalšie organizácie, ktoré môžu nemocnici pomôcť získať podporu pre ďalšie projekty, že patrí k nemocniciam moderným a ústretovým voči požiadavkám dnešnej doby. Pre budúcich rodičov je tento titul často rozhodujúci pri výbere zariadenia, kam pôjde žena rodiť.
Realizátor: NsP

V Považskej Bystrici, dňa 24.5.2004


Domov| Pripravujeme| Poradne| Kronika| Projekty| 2% z dane| O nás| Kontakt
© 2004-2022 MC VČIELKA   mcvcielka@mcvcielka.sk